Retourinformatie

KLACHTEN EN RETOURZENDINGEN

 1. De wederpartij moet de geleverde zaken direct na ontvangst controleren en eventuele zichtbare gebreken, beschadigingen en/of afwijkingen in aantallen, soorten, kleuren e.d. vermelden op de vrachtbrief of begeleidende bon. Bij het ontbreken van een vrachtbrief of begeleidende bon moet de wederpartij de gebreken, beschadigingen e.d. binnen 2 werkdagen na ontvangst van de zaken aan Top-winkels.com melden, gevolgd door een schriftelijke bevestiging hiervan.
 2. In afwijking van het vorige lid geldt voor niet houdbare zaken een termijn van 24 uur na levering.
 3. Bij gebreke van een melding zoals bedoeld in de voorgaande leden, worden de zaken geacht in goede staat te zijn ontvangen en aan de overeenkomst te beantwoorden.
 4. Overige klachten over de zaken moeten direct na ontdekking – maar uiterlijk binnen de toepasselijke houdbaarheid- of garantietermijn – schriftelijk aan Top-winkels.com worden gemeld. Alle gevolgen van het niet direct melden zijn voor risico van de wederpartij. Indien geen expliciete garantietermijn is overeengekomen, geldt een termijn van 1 jaar na levering. Indien geen expliciete houdbaarheidstermijn is overeengekomen of op de zaken wordt vermeld, geldt de – in de branche voor de desbetreffende zaken – gebruikelijke houdbaarheidstermijn.
 5. Indien een klacht niet binnen de in de voorgaande leden vermelde termijnen aan Top-winkels.com is gemeld, is geen beroep mogelijk op de toepasselijke houdbaarheid of overeengekomen garantie.
 6. Bestelde zaken worden in de bij Top-winkels.com voorradige (groothandels)verpakkingen en/of minimale hoeveelheden of aantallen geleverd. In de branche geaccepteerde geringe afwijkingen ter zake opgegeven maten, gewichten, aantallen, kleuren e.d., gelden niet als tekortkoming aan de zijde van Top-winkels.com. Hierbij is geen beroep op de garantie mogelijk.
 7. Klachten schorten de betalingsverplichting van de wederpartij niet op.
 8. Het vorige lid geldt niet voor de consument.
 9. De wederpartij moet Top-winkels.com in staat stellen de klacht te onderzoeken en alle hiervoor relevante informatie aan Top-winkels.com verstrekken. Indien voor het onderzoek naar de klacht retourzending noodzakelijk is, of indien het noodzakelijk is dat Top-winkels.com ter plekke de klacht komt onderzoeken, zijn de hieraan verbonden kosten voor rekening en risico van de wederpartij, tenzij de klacht achteraf gegrond blijkt te zijn. Het transportrisico is altijd voor de wederpartij.
 10. In alle gevallen vindt retourzending plaats op een door Top-winkels.com te bepalen wijze en in de originele verpakking of emballage.
 11. Bij levering van levende planten geldt een inboet tot 10% hiervan binnen het eerste jaar na levering niet als tekortkoming aan de zijde van Top-winkels.com. Hierover kan niet geklaagd worden.
 12. Geen klachten zijn mogelijk over onvolkomenheden in of eigenschappen van zaken die vervaardigd zijn uit natuurlijke materialen of grondstoffen, indien deze onvolkomenheden of eigenschappen inherent zijn aan de aard van deze materialen of grondstoffen.
 13. Geen klachten zijn mogelijk ten aanzien van onvolkomenheden in of eigenschappen van levende planten, indien deze onvolkomenheden of eigenschappen inherent zijn aan de aard van deze planten.
 14. Geen klachten zijn mogelijk over verkleuringen en geringe onderlinge kleurafwijkingen.
 15. Geen klachten zijn mogelijk over zaken die na ontvangst door de wederpartij van aard en/of samenstelling zijn veranderd dan wel geheel of gedeeltelijk zijn be- of verwerkt.

Geef een reactie