Algemene voorwaarden

Algemene voorwaarden van:

Kwekerij Top & Top v.o.f.

Wekeromsebuurtweg 18 b

6733 BE Wekerom

Inschrijfnummer K.v.K. voor Centraal Gelderland: 09156538

Artikel 1: Toepasselijkheid, definities

 1. Deze voorwaarden zijn van toepassing op ieder aanbod en elke overeenkomst van koop en verkoop die al dan niet tot stand komt via de website(s) www.taxusbestellen.nl en www.kwekerijtopentop.nl van Kwekerij Top & Top v.o.f., gevestigd te Wekerom, hierna te noemen: “Top & Top”.
 2. De koper zal verder worden aangeduid als “de wederpartij”.
 3. Een aantal bepalingen in deze algemene voorwaarden heeft betrekking op een natuurlijke persoon die niet handelt in de uitoefening van een beroep of bedrijf. In deze bepalingen wordt de wederpartij aangeduid met de term “de consument”.
 4. Onder “schriftelijk” wordt in deze algemene voorwaarden verstaan: per brief, per e-mail, per fax of enige andere wijze van communicatie die met het oog op de stand der techniek en de in het maatschappelijk verkeer geldende opvattingen hiermee gelijk kan worden gesteld.
 5. Onder “zaken” wordt in deze algemene voorwaarden verstaan: zowel houdbare zaken als niet houdbare zaken.
 6. Onder “houdbare zaken” wordt in deze algemene voorwaarden verstaan: tuinaarde, meststoffen, palen, banden en overige zaken met een lange houdbaarheidstermijn en alle zaken die geen houdbaarheidstermijn kennen.
 7. Onder “niet houdbare zaken” wordt in deze algemene voorwaarden verstaan: planten, struiken en bomen e.d. en overige zaken die door het verstrijken van een korte periode in kwaliteit achteruit (kunnen) gaan.
 8. Onder “de website” wordt in deze algemene voorwaarden verstaan: de in lid 1 vermelde websites van Top & Top.
 9. Het mogelijk niet van toepassing zijn van een (deel van een) bepaling van deze algemene voorwaarden laat de toepasselijkheid van de overige bepalingen onverlet.
 10. Bij een discrepantie of strijdigheid tussen deze algemene voorwaarden en een vertaalde versie hiervan, geldt de Nederlandse tekst.
 11. Deze algemene voorwaarden zijn eveneens van toepassing op uit de overeenkomst voortgekomen nabestellingen en deelbestellingen.
 12. Indien Top & Top deze algemene voorwaarden al meerdere keren aan de wederpartij ter hand heeft gesteld, is er sprake van een bestendige handelsrelatie. Top & Top hoeft dan de algemene voorwaarden niet telkens opnieuw ter hand te stellen om deze op volgende overeenkomsten van toepassing te laten zijn.

Artikel 2: Aanbod, offertes, prijzen

 1. Ieder aanbod en elke offerte van Top & Top is van kracht gedurende de daarin genoemde termijn. Een aanbod of offerte waarin geen geldigheidstermijn is genoemd is vrijblijvend. Bij een vrijblijvend aanbod of een vrijblijvende offerte heeft Top & Top het recht dit aanbod of deze offerte uiterlijk binnen 2 werkdagen na ontvangst van de aanvaarding te herroepen.
 2. De in het aanbod, de prijslijsten, op de website e.d. genoemde prijzen zijn inclusief BTW maar exclusief eventuele kosten, zoals transport- en verzendkosten en administratiekosten, tenzij anders wordt vermeld. Per artikel wordt duidelijk melding gemaakt van de hiervoor geldende eventuele bijkomende kosten. Desgewenst wordt ook het geldende BTW-bedrag meegedeeld.
 3. Een samengesteld(e) aanbod of offerte verplicht Top & Top niet tot levering van een deel van het aangebodene tegen een overeenkomstig deel van de prijs.
 4. Indien het aanbod of de offerte is gebaseerd op door de wederpartij verstrekte informatie en deze informatie onjuist of onvolledig blijkt te zijn dan wel naderhand wijzigt, heeft Top & Top het recht de opgegeven prijzen en/of levertermijnen aan te passen.
 5. Het aanbod, de offerte en de prijzen gelden niet automatisch voor nabestellingen of deelbestellingen.
 6. Getoonde en/of verstrekte monsters, modellen, opgaven van kleuren, afmetingen, gewichten en andere omschrijvingen in brochures, promotiemateriaal en/of op de website van Top & Top zijn zo nauwkeurig mogelijk, maar gelden slechts ter aanduiding. Hieraan kan de wederpartij geen rechten ontlenen.
 7. De verstrekte monsters en modellen blijven eigendom van Top & Top en moeten op eerste verzoek op kosten van de wederpartij aan Top & Top worden geretourneerd.
 8. a. Indien zich tussen de datum van het sluiten van de overeenkomst en de uitvoering hiervan voor Top & Top (kost)prijsverhogende omstandigheden voordoen als gevolg van wijzigingen in de wet- en regelgeving, overheidsmaatregelen, valutaschommelingen of wijzigingen in de prijzen van de benodigde materialen en/of grondstoffen, heeft Top & Top het recht de overeengekomen prijzen dienovereenkomstig te verhogen en aan de wederpartij in rekening te brengen.

b. Bij prijsverhogingen binnen 3 maanden na totstandkoming van de overeenkomst is de consument bevoegd de overeenkomst door middel van een schriftelijke verklaring te ontbinden. Indien de consument niet binnen 14 dagen na mededeling van de prijswijziging aan Top & Top heeft laten weten gebruik te willen maken van zijn ontbindingsbevoegdheid, mag Top & Top er vanuit gaan dat de consument met de prijswijziging heeft ingestemd.

Artikel 3: Totstandkoming overeenkomsten

 1. De overeenkomst komt tot stand nadat de wederpartij het aanbod van Top & Top heeft geaccepteerd, ook indien deze acceptatie op ondergeschikte punten afwijkt van dit aanbod. Wanneer de acceptatie van de wederpartij echter op wezenlijke punten afwijkt, komt de overeenkomst pas tot stand indien Top & Top schriftelijk met deze afwijkingen heeft ingestemd.
 2. Top & Top is pas gebonden aan:
        1. een bestelling zonder daaraan voorafgaand aanbod;
        2. mondelinge afspraken;
        3. aanvullingen op of wijzigingen van de algemene voorwaarden of overeenkomst;

na schriftelijke bevestiging hiervan aan de wederpartij of zodra Top & Top – zonder tegenwerping van de wederpartij – met de uitvoering van de bestelling of afspraken is begonnen.

 1. Indien de wederpartij via de website een order of bestelling plaatst, is Top & Top pas aan deze order of bestelling gebonden nadat zij deze schriftelijk – al dan niet via een automatisch bericht via de website – aan de wederpartij heeft bevestigd. Een en ander geldt, tenzij op de website anders wordt vermeld.

Artikel 4: Koop op afstand, bedenktijd

 1. Dit artikel is uitsluitend van toepassing op de consument bij een koop op afstand in de zin van artikel 46a boek 7 van het Burgerlijk Wetboek.
 2. Bij een koop op afstand heeft de consument een bedenktijd van 14 kalenderdagen na ontvangst van de zaken. Binnen deze termijn kan de consument de overeenkomst ontbinden zonder daarvoor een reden te hoeven opgeven. De ontbinding vindt plaats door een schriftelijke mededeling aan Top & Top. Deze bedenktijd geldt alleen voor houdbare zaken.
 3. In geval van ontbinding moeten de zaken in de originele verpakking, ongebruikt en voor rekening en risico van de consument aan Top & Top retour gezonden worden. Indien Top & Top bij de verzending van de zaken aan de consument al verzendkosten in rekening heeft gebracht, zijn de kosten voor retourzending binnen de bedenktijd voor rekening van Top & Top.
 4. Top & Top zal betalingen van de koopprijs die zij al heeft ontvangen van de consument zo spoedig mogelijk, maar uiterlijk binnen 14 kalenderdagen na ontbinding aan de consument terugbetalen.
 5. Top & Top heeft het recht retour gezonden zaken te weigeren of slechts een deel van de ontvangen betalingen terug te betalen indien de zaken zich niet in de originele verpakking bevinden, bewerkt, gebruikt en/of beschadigd zijn. Top & Top zal de consument hiervan direct na ontvangst van de zaken op de hoogte stellen.

Artikel 5: Inschakeling derden

 1. Indien een goede uitvoering van de overeenkomst dit volgens Top & Top vereist, mag zij bepaalde leveringen door derden laten verrichten.
 2. Indien Top & Top inschakeling van bepaalde derden voor de uitvoering van werkzaamheden adviseert of indien Top & Top behulpzaam is bij de selectie van deze derden of bemiddelt bij de totstandkoming van een overeenkomst tussen de wederpartij en de derde, is Top & Top nimmer partij bij een tussen de wederpartij en deze derde tot stand gekomen overeenkomst en niet aansprakelijk voor de kwaliteit van het door deze derden gepresteerde, ook niet indien betaling van de door deze derde verrichte werkzaamheden via Top & Top plaatsvindt.

Artikel 6: Vertrouwelijke informatie

 1. Top & Top verplicht zich tot geheimhouding van alle informatie die zij in het kader van het sluiten en uitvoeren van de overeenkomst van of over de wederpartij heeft verkregen en waarvan de wederpartij heeft aangegeven dat het vertrouwelijke informatie betreft of waarvan Top & Top weet dan wel redelijkerwijs kan weten dat die informatie vertrouwelijk behandeld moet worden. Top & Top zal deze informatie alleen aan derden verstrekken voor zover dit noodzakelijk is voor de uitvoering van de overeenkomst.
 2. Top & Top zal alle redelijkerwijs te nemen voorzorgsmaatregelen treffen om de vertrouwelijke informatie geheim te houden en staat er voor in dat haar werknemers en/of andere personen die onder haar verantwoordelijkheid bij de uitvoering van de overeenkomst betrokken zijn zich eveneens aan deze geheimhoudingsplicht zullen houden.
 3. De geheimhoudingsplicht geldt niet indien Top & Top als gevolg van wet- en/of regelgeving of een rechterlijke uitspraak gehouden is de vertrouwelijke informatie openbaar te maken en zich hierbij niet kan beroepen op een wettelijk of een door een rechter toegestaan verschoningsrecht. Deze uitzondering geldt eveneens voor de werknemers en andere personen zoals bedoeld in het vorige lid.
 4. Indien Top & Top een privacystatement hanteert, worden de daarin genoemde gegevens uitsluitend gebruikt overeenkomstig de bepalingen van dit statement.

Artikel 7: Levering, leveringstermijnen

 1. Overeengekomen leveringstermijnen kunnen nooit worden beschouwd als fatale termijnen. Indien Top & Top haar leveringsverplichtingen niet of niet tijdig nakomt, moet de wederpartij haar schriftelijk in gebreke stellen en daarbij nog een redelijke termijn gunnen om deze leveringsverplichtingen alsnog na te komen.
 2. Bij via de website tot stand gekomen overeenkomsten met consumenten worden de bestelde zaken uiterlijk 30 dagen na de bestelling geleverd. Wanneer levering binnen deze termijn onmogelijk is, stelt Top & Top de consument hier zo spoedig mogelijk van op de hoogte. De consument heeft dan de mogelijkheid om binnen 1 week na deze mededeling eventuele vooruitbetalingen van Top & Top terug te vorderen. Indien de consument van deze mogelijkheid gebruik maakt, zal Top & Top het al door de consument betaalde bedrag binnen 30 dagen na de terugvordering aan hem terug betalen.
 3. Top & Top is gerechtigd tot levering in gedeelten, waarbij iedere deellevering afzonderlijk kan worden gefactureerd.
 4. Het risico voor de te leveren zaken gaat op de wederpartij over op het moment van levering. Dit is het moment waarop de te leveren zaken het pand, het magazijn of het terrein van Top & Top verlaten of Top & Top aan de wederpartij heeft meegedeeld dat deze zaken door hem kunnen worden afgehaald.
 5. In afwijking van het vorige lid is bij consumenten het moment van levering het moment waarop de zaken feitelijk aan hen ter beschikking staan.
 6. Verzending of transport van de zaken vindt plaats voor rekening en risico van de wederpartij en op een door Top & Top te bepalen wijze. Top & Top is niet aansprakelijk voor schade van welke aard dan ook – al dan niet aan de zaken zelf – die verband houdt met de verzending of het transport.
 7. In afwijking van het vorige lid geldt voor consumenten dat verzending of transport van de zaken plaatsvindt voor risico van Top & Top, maar voor rekening van de consument.
 8. Indien Top & Top de zaken zelf bij de wederpartij bezorgt, gaat het risico voor de zaken over op het moment dat deze zaken op de locatie van de wederpartij aankomen en feitelijk aan hem ter beschikking staan.
 9. Ter plaatse van het afleveradres moet de wederpartij voor voldoende losgelegenheid zorg dragen. De wederpartij zal al het mogelijke doen om te bereiken dat de zaken onmiddel­lijk na aankomst in ontvangst kunnen worden genomen.
 10. Eventuele vertragingen door schuld van de wederpartij (wachttijd etc.) zijn voor rekening van de wederpartij. De hiermee gemoeide kosten worden door Top & Top als meerkosten aan de wederpartij berekend.
 11. Indien het, wegens een oorzaak gelegen in de risicosfeer van de wederpartij, niet mogelijk blijkt de houdbare zaken (op de overeengekomen wijze) aan de wederpartij te leveren of deze zaken niet worden afgehaald, heeft Top & Top het recht deze houdbare zaken voor rekening en risico van de wederpartij op te slaan. De wederpartij moet Top & Top binnen een door Top & Top te stellen termijn na kennisgeving van de opslag in staat stellen deze zaken alsnog te leveren dan wel de zaken binnen deze termijn alsnog afhalen.
 12. Indien de wederpartij na de in het vorige lid bedoelde termijn in gebreke blijft aan zijn afnameverplichting te voldoen, is hij per direct in verzuim. Top & Top heeft dan het recht de overeenkomst met onmiddellijke ingang door een schriftelijke verklaring geheel of gedeeltelijk te ontbinden en de houdbare zaken aan derden te verkopen zonder dat hieruit voor Top & Top een verplichting tot vergoeding van schade, kosten en rente voortvloeit. Het voorafgaande laat onverlet de verplichting van de wederpartij tot vergoeding van eventuele (opslag-)kosten, vertragingsschade, winstderving of andere schade of het recht van Top & Top alsnog nakoming te vorderen.
 13. Indien het, wegens een oorzaak gelegen in de risicosfeer van de wederpartij, niet mogelijk blijkt de niet houdbare zaken (op de overeengekomen wijze) aan de wederpartij te leveren of indien deze zaken niet worden afgehaald, is de wederpartij van rechtswege in verzuim. Ter beperking van haar schade heeft Top & Top in dat geval het recht de niet houdbare zaken aan derden te verkopen. Indien Top & Top er niet in slaagt de niet houdbare zaken tijdig te verkopen en deze niet langer bewaard kunnen worden, is zij gerechtigd deze te vernietigen. Bij verkoop of vernietiging van de niet houdbare zaken heeft Top & Top het recht de overeenkomst, met onmiddellijke ingang door een schriftelijke verklaring, geheel of gedeeltelijk te ontbinden. Een en ander zonder dat hieruit voor Top & Top een verplichting tot vergoeding van schade, kosten en rente voortvloeit. Het voorafgaande laat onverlet de verplichting van de wederpartij tot vergoeding van eventuele (opslag-) kosten, vertragingsschade, winstderving of andere schade of het recht van Top & Top alsnog nakoming te vorderen.
 14. Een overeengekomen leveringstermijn gaat pas in op het moment dat Top & Top alle voor de levering noodzakelijke informatie en de eventueel overeengekomen (vooruit)betaling van de wederpartij heeft ontvangen. Indien hierdoor vertraging ontstaat, wordt de leveringstermijn naar evenredigheid verlengd.

Artikel 8: Emballage en transportmateriaal

 1. Emballage en transportmaterialen, waaronder begrepen zogenaamde “Deense karren”, die bestemd zijn om meerdere malen te worden gebruikt, blijven eigendom van Top & Top. Deze mogen door de wederpartij niet voor andere doeleinden worden gebruikt, dan waarvoor ze bestemd zijn.
 2. Top & Top bepaalt of de emballage of het transportmateriaal door de wederpartij moet worden geretourneerd of dat zij deze zelf ophaalt en voor wiens rekening dit gebeurt.
 3. Top & Top heeft het recht voor deze emballage of het transportmateriaal een vergoeding bij de wederpartij in rekening te brengen. Indien de emballage of het transportmateriaal door de wederpartij franco wordt geretourneerd binnen de hiervoor overeengekomen termijn, moet Top & Top deze emballage of het transportmateriaal terugnemen en zal zij de in rekening gebrachte vergoeding aan de wederpartij terugbetalen of verrekenen met de vergoeding die de wederpartij voor emballage of het transportmateriaal moet betalen bij een volgende levering. Top & Top heeft hierbij wel altijd het recht 10% afhandelingskosten in mindering te brengen op het terug te betalen of te verrekenen bedrag.
 4. Indien de emballage of het transportmateriaal beschadigd is, incompleet is of teniet is gegaan, is de wederpartij voor deze schade aansprakelijk en vervalt zijn recht op terugbetaling van de vergoeding.
 5. Indien de in het vorige lid bedoelde schade hoger uitvalt dan de in rekening gebrachte vergoeding, hoeft Top & Top de emballage of het transportmateriaal niet terug te nemen. Top & Top heeft dan het recht deze tegen kostprijs, verminderd met de door de wederpartij betaalde vergoeding, bij de wederpartij in rekening te brengen.
 6. Voor eenmalig gebruik bedoelde emballage of transportmateriaal hoeft Top & Top niet terug te nemen en mag zij bij de wederpartij achterlaten. Eventuele kosten voor het afvoeren zijn dan voor rekening van de wederpartij.

Artikel 9: Klachten en retourzendingen

 1. De wederpartij moet de geleverde zaken direct na ontvangst controleren en eventuele zichtbare gebreken, beschadigingen en/of afwijkingen in aantallen, soorten, kleuren e.d. vermelden op de vrachtbrief of begeleidende bon. Bij het ontbreken van een vrachtbrief of begeleidende bon moet de wederpartij de gebreken, beschadigingen e.d. binnen 2 werkdagen na ontvangst van de zaken aan Top & Top melden, gevolgd door een schriftelijke bevestiging hiervan.
 2. In afwijking van het vorige lid geldt voor niet houdbare zaken een termijn van 24 uur na levering.
 3. Bij gebreke van een melding zoals bedoeld in de voorgaande leden, worden de zaken geacht in goede staat te zijn ontvangen en aan de overeenkomst te beantwoorden.
 4. Overige klachten over de zaken moeten direct na ontdekking – maar uiterlijk binnen de toepasselijke houdbaarheid- of garantietermijn – schriftelijk aan Top & Top worden gemeld. Alle gevolgen van het niet direct melden zijn voor risico van de wederpartij. Indien geen expliciete garantietermijn is overeengekomen, geldt een termijn van 2 weken na levering. Indien geen expliciete houdbaarheidstermijn is overeengekomen of op de zaken wordt vermeld, geldt de – in de branche voor de desbetreffende zaken – gebruikelijke houdbaarheidstermijn.
 5. Indien een klacht niet binnen de in de voorgaande leden vermelde termijnen aan Top & Top is gemeld, is geen beroep mogelijk op de toepasselijke houdbaarheid of overeengekomen garantie.
 6. Bestelde zaken worden in de bij Top & Top voorradige (groothandels)verpakkingen en/of minimale hoeveelheden of aantallen geleverd. In de branche geaccepteerde geringe afwijkingen ter zake opgegeven maten, gewichten, aantallen, kleuren e.d., gelden niet als tekortkoming aan de zijde van Top & Top. Hierbij is geen beroep op de garantie mogelijk.
 7. Klachten schorten de betalingsverplichting van de wederpartij niet op.
 8. Het vorige lid geldt niet voor de consument.
 9. De wederpartij moet Top & Top in staat stellen de klacht te onderzoeken en alle hiervoor relevante informatie aan Top & Top verstrekken. Indien voor het onderzoek naar de klacht retourzending noodzakelijk is, of indien het noodzakelijk is dat Top & Top ter plekke de klacht komt onderzoeken, zijn de hieraan verbonden kosten voor rekening en risico van de wederpartij, tenzij de klacht achteraf gegrond blijkt te zijn. Het transportrisico is altijd voor de wederpartij.
 10. In alle gevallen vindt retourzending plaats op een door Top & Top te bepalen wijze en in de originele verpakking of emballage.
 11. Bij levering van levende planten geldt een inboet tot 10% hiervan binnen het eerste jaar na levering niet als tekortkoming aan de zijde van Top & Top. Hierover kan niet geklaagd worden.
 12. Geen klachten zijn mogelijk over onvolkomenheden in of eigenschappen van zaken die vervaardigd zijn uit natuurlijke materialen of grondstoffen, indien deze onvolkomenheden of eigenschappen inherent zijn aan de aard van deze materialen of grondstoffen.
 13. Geen klachten zijn mogelijk ten aanzien van onvolkomenheden in of eigenschappen van levende planten, indien deze onvolkomenheden of eigenschappen inherent zijn aan de aard van deze planten.
 14. Geen klachten zijn mogelijk over verkleuringen en geringe onderlinge kleurafwijkingen.
 15. Geen klachten zijn mogelijk over zaken die na ontvangst door de wederpartij van aard en/of samenstelling zijn veranderd dan wel geheel of gedeeltelijk zijn be- of verwerkt.

Artikel 10: Garanties

 1. Top & Top zorgt er voor dat de overeengekomen leveringen naar behoren en conform de in haar branche geldende normen worden uitgevoerd, maar geeft ten aanzien van deze leveringen nooit een verdergaande garantie dan zoals uitdrukkelijk tussen partijen werd overeengekomen.
 2. Top & Top staat gedurende de houdbaarheid- of garantietermijn in voor de gebruikelijke normale kwaliteit en deugdelijkheid van het geleverde.
 3. Indien voor de door Top & Top geleverde zaken door de fabrikant of leverancier een garantie is afgegeven, zal die garantie op gelijke wijze tussen partijen gelden. Top & Top zal de wederpartij hierover informeren.
 4. Indien het doel waarvoor de wederpartij de zaken wenst te bewerken, verwerken of gebruiken afwijkt van het gebruikelijke doel van deze zaken, garandeert Top & Top slechts dat de zaken geschikt zijn voor dit doel indien zij dit schriftelijk aan de wederpartij heeft bevestigd.
 5. Geen beroep op de houdbaarheidtermijn of garantie is mogelijk, zolang de wederpartij de voor de zaken overeengekomen prijs nog niet heeft voldaan.
 6. Het vorige lid geldt niet voor de consument.
 7. Bij een terecht beroep op de houdbaarheidtermijn of garantie zal Top & Top – naar haar keuze – kosteloos zorg dragen voor herstel of vervanging van de zaken, dan wel voor terugbetaling van of een korting op de overeengekomen prijs. Indien er sprake is van bijkomende schade, gelden hiervoor de bepalingen van het in deze algemene voorwaarden opgenomen aansprakelijkheidsartikel.
 8. In afwijking van het vorige lid, heeft de consument de keuze tussen herstel of vervanging van de zaken, tenzij dit in redelijkheid niet kan worden gevergd van Top & Top. In plaats daarvan mag de consument de overeenkomst altijd bij schriftelijke verklaring ontbinden of een korting op de overeengekomen prijs verlangen.

Artikel 11: Aansprakelijkheid

 1. Buiten de expliciet overeengekomen of door Top & Top gegeven garanties aanvaardt Top & Top geen enkele aansprakelijkheid.
 2. Onverminderd het bepaalde in het vorige lid is Top & Top alleen aansprakelijk voor directe schade. Iedere aansprakelijkheid van Top & Top voor gevolgschade, zoals bedrijfsschade, winstderving en/of geleden verlies, vertragingsschade en/of personen- of letselschade, is uitdrukkelijk uitgesloten.
 3. De wederpartij moet al die maatregelen nemen die noodzakelijk zijn ter voorkoming of beperking van de schade.
 4. Indien Top & Top aansprakelijk is voor door de wederpartij geleden schade, is de schadevergoedingsplicht van Top & Top altijd beperkt tot maximaal het bedrag dat door haar assuradeur in het voorkomende geval wordt uitgekeerd. Indien de assuradeur niet uitkeert of de schade niet onder een door Top & Top gesloten verzekering valt, is de schadevergoedingsplicht van Top & Top beperkt tot maximaal het factuurbedrag voor de geleverde zaken.
 5. De wederpartij moet Top & Top uiterlijk binnen 6 maanden nadat hij bekend is geworden met of bekend had kunnen zijn met de door hem geleden schade hiervoor aan te spreken.
 6. In afwijking van het vorige lid geldt voor de consument een termijn van 1 jaar.
 7. Top & Top is niet aansprakelijk en de wederpartij kan geen beroep doen op de toepasselijke houdbaarheid of garantie indien de schade is ontstaan door:
  1. ondeskundig gebruik of gebruik in strijd met de bestemming van het geleverde of in strijd met de door of namens Top & Top verstrekte instructies, adviezen, gebruiksaanwijzingen, onderhouds- of verzorgingsvoorschriften e.d.;
  2. ongeschiktheid van de grond voor de aanplant van bepaalde soorten planten, bomen of struiken;
  3. ondeskundige bewaring (opslag) of onvoldoende of slechte verzorging of onderhoud van de geleverde zaken;
  4. fouten of onvolledigheden in de door of namens de wederpartij aan Top & Top verstrekte informatie;
  5. aanwijzingen of instructies van of namens de wederpartij;
  6. aantasting van de zaken door van buiten komende invloeden anders dan invloeden waartegen de zaken normaliter bestand zouden moeten zijn;
  7. doordat door of namens de wederpartij snoei of overige werkzaamheden of bewerkingen aan het geleverde zijn uitgevoerd, zonder uitdrukkelijke voorafgaande toestemming of goedkeuring van Top & Top.
 8. De wederpartij is in de gevallen als opgesomd in het vorige lid volledig aansprakelijk voor alle hieruit voortvloeiende schade en vrijwaart Top & Top uitdrukkelijk voor alle aanspraken van derden tot vergoeding van deze schade.
 9. De in dit artikel opgenomen beperkingen van de aansprakelijkheid gelden niet indien de schade te wijten is aan opzet en/of bewuste roekeloosheid van Top & Top of het leidinggevend personeel op directieniveau of indien dwingendrechtelijke wettelijke bepalingen zich hiertegen verzetten. Uitsluitend in deze gevallen zal Top & Top de wederpartij vrijwaren voor eventuele aanspraken van derden jegens de wederpartij.

Artikel 12: Betaling bij bedrijven onderling

 1. Top & Top heeft altijd het recht (gedeeltelijke) vooruitbetaling of enige andere zekerheid voor betaling van de wederpartij te verlangen.
 2. Betaling moet binnen een vervaltermijn van 30 dagen na de factuurdatum plaatsvinden, tenzij partijen schriftelijk een andere betaaltermijn zijn overeengekomen. Daarbij staat de juistheid van een factuur vast indien de wederpartij niet binnen deze betaaltermijn bezwaar heeft gemaakt.
 3. Indien een factuur na het verstrijken van de in het vorige lid bedoelde termijn niet volledig is betaald of geen automatische incasso heeft kunnen plaatsvinden, is de wederpartij aan Top & Top een vertragingsrente verschuldigd ter grootte van 2% per maand, cumulatief te berekenen over de hoofdsom. Gedeelten van een maand worden daarbij als volle maand gerekend.
 4. Indien na aanmaning door Top & Top betaling alsnog uitblijft, heeft Top & Top bovendien het recht aan de wederpartij buitengerechtelijke incassokosten in rekening te brengen ter hoogte van 15% van het factuurbedrag met een minimum van € 150,00.
 5. Bij uitblijven van volledige betaling door de wederpartij, heeft Top & Top het recht de overeenkomst, zonder nadere ingebrekestelling door een schriftelijke verklaring te ontbinden of haar verplichtingen uit de overeenkomst op te schorten, totdat de wederpartij alsnog betaald heeft of hiervoor een deugdelijke zekerheid heeft gesteld. Voornoemd opschortingrecht heeft Top & Top eveneens indien zij al voordat de wederpartij in verzuim is met de betaling gegronde redenen heeft om aan de kredietwaardigheid van de wederpartij te twijfelen.
 6. Door de wederpartij gedane betalingen worden door Top & Top eerst in mindering gebracht op alle verschuldigde rente en kosten en vervolgens op de opeisbare facturen die het langst openstaan, tenzij de wederpartij bij betaling schriftelijk vermeldt dat deze betrekking heeft op een latere factuur.
 7. De wederpartij mag de vorderingen van Top & Top niet verrekenen met eventuele tegenvorderingen die hij op Top & Top heeft. Dit geldt eveneens indien de wederpartij (voorlopige) surseance van betaling aanvraagt of in staat van faillissement wordt verklaard.

Artikel 13: Betaling bij consumenten

 1. Top & Top heeft altijd het recht (gedeeltelijke) vooruitbetaling of enige andere zekerheid voor betaling van de consument te verlangen. De gevraagde vooruitbetaling zal maximaal 50% van de overeengekomen prijs bedragen.
 2. Betaling moet plaatsvinden op de wijze zoals aangegeven op de website. Betaling op andere wijzen is alleen toegestaan indien partijen dit uitdrukkelijk schriftelijk zijn overeengekomen.
 3. Indien partijen betaling na ontvangst van een factuur zijn overeengekomen, moet betaling binnen een vervaltermijn van 30 dagen na de factuurdatum plaatsvinden, tenzij partijen schriftelijk een andere betaaltermijn zijn overeengekomen. Daarbij staat de juistheid van een factuur vast indien de consument niet binnen deze betaaltermijn bezwaar heeft gemaakt.
 4. Indien een factuur na het verstrijken van de in het vorige lid bedoelde termijn niet volledig is betaald of geen automatische incasso heeft kunnen plaatsvinden, is de consument aan Top & Top een vertragingsrente verschuldigd ter grootte van 2% per maand, cumulatief te berekenen over de hoofdsom. Gedeelten van een maand worden daarbij als volle maand gerekend.
 5. Indien na aanmaning door Top & Top betaling alsnog uitblijft, heeft Top & Top bovendien het recht aan de consument buitengerechtelijke incassokosten in rekening te brengen. Daarbij zal Top & Top de consument bij genoemde aanmaning nog minimaal een termijn van 14 dagen geven om alsnog te betalen.
 6. De in het vorige lid bedoelde buitengerechtelijke incassokosten bedragen:
 1. 15% van het bedrag van de hoofdsom over de eerste € 2.500,00 van de vordering (met een minimum van € 40,00);
 2. 10% van het bedrag van de hoofdsom over de volgende € 2.500,00 van de vordering;
 3. 5% van het bedrag van de hoofdsom over de volgende € 5.000,00 van de vordering;
 4. 1% van het bedrag van de hoofdsom over de volgende € 190.000,00 van de vordering;
 5. 0,5% van het meerdere van de hoofdsom.

Dit alles met een absoluut maximum van € 6.775,00.

 1. Voor de berekening van de buitengerechtelijke incassokosten heeft Top & Top het recht na verloop van 1 jaar de hoofdsom van de vordering te verhogen met de in dat jaar conform lid 4 van dit artikel cumulatief opgebouwde vertragingsrente.
 2. Bij uitblijven van volledige betaling door de consument, heeft Top & Top het recht de overeenkomst, zonder nadere ingebrekestelling door een schriftelijke verklaring te ontbinden of haar verplichtingen uit de overeenkomst op te schorten, totdat de consument alsnog betaald heeft of hiervoor een deugdelijke zekerheid heeft gesteld. Voornoemd opschortingrecht heeft Top & Top eveneens indien zij al voordat de consument in verzuim is met de betaling gegronde redenen heeft om aan de kredietwaardigheid van de consument te twijfelen.
 3. Door de consument gedane betalingen worden door Top & Top eerst in mindering gebracht op alle verschuldigde rente en kosten en vervolgens op de opeisbare facturen die het langst openstaan, tenzij de consument bij de betaling schriftelijk vermeldt dat deze betrekking heeft op een latere factuur.

Artikel 14: Eigendomsvoorbehoud

 1. Top & Top behoudt zich de eigendom van alle krachtens de overeenkomst geleverde en nog te leveren zaken voor tot het tijdstip waarop de wederpartij al zijn betalingsverplichtin­gen aan Top & Top heeft voldaan.
 2. De in het vorige lid bedoelde betalingsverplichtingen bestaan uit het betalen van de koopprijs van de zaken, vermeerderd met vorderingen wegens verrichte werkzaamheden die met de levering verband houden en vorderingen wegens het toerekenbaar tekortschieten van de wederpartij in de nakoming van zijn verplichtingen, zoals vorderingen tot het betalen van schadevergoeding, buitengerechtelijke incassokosten, rente en eventuele boetes.
 3. Indien het de levering van identieke, niet individualiseerbare zaken betreft, wordt telkens de partij zaken behorend bij de oudste facturen geacht als eerste te zijn verkocht. Het eigendomsvoorbehoud rust dus altijd op alle geleverde zaken die zich ten tijde van het inroepen van het eigendomsvoorbehoud nog in de voorraad, winkel en/of inboedel van de wederpartij bevinden.
 4. Zaken waarop een eigendomsvoorbehoud rust, mogen door de wederpartij in het kader van de normale bedrijfsuitoefening worden doorverkocht, mits hij bij zijn afnemers eveneens een eigendomsvoorbehoud op de geleverde zaken heeft bedongen.
 5. Zolang op de geleverde zaken een eigendomsvoorbehoud rust, mag de wederpartij de zaken niet op enige wijze verpanden of de zaken door middel van pandlijsten in de (feitelijke) macht van een financier brengen.
 6. De wederpartij moet Top & Top direct schriftelijk informeren indien derden pretenderen eigendoms- of overige rechten te hebben op de zaken waarop een eigendomsvoorbehoud rust.
 7. De wederpartij moet de zaken zolang het eigendomsvoorbehoud hierop rust zorgvuldig en als identificeerbaar eigendom van Top & Top bewaren.
 8. De wederpartij moet zorgen voor een zodanige bedrijfs- of inboedelverzekering dat de zaken die onder eigendomsvoorbehoud zijn geleverd te allen tijde zijn meeverzekerd en zal Top & Top op eerste verzoek inzage verlenen in de verzekeringspolis en de bijbehorende premiebetalingsbewijzen.
 9. Indien de wederpartij handelt in strijd met de bepalingen van dit artikel of Top & Top een beroep doet op het eigendomsvoorbehoud, komt aan Top & Top en haar werknemers het onherroepelijk recht toe het terrein van de wederpartij te betreden en de onder eigendomsvoorbehoud geleverde zaken terug te nemen. Dit geldt onverminderd het recht van Top & Top op vergoeding van schade, gederfde winst en rente en het recht de overeenkomst zonder nadere ingebrekestelling, door een schriftelijke verklaring, te ontbinden.

Artikel 15: Faillissement, beschikkingsonbevoegdheid e.d.

 1. Top & Top heeft altijd het recht de overeenkomst zonder nadere ingebrekestelling door een schriftelijke verklaring aan de wederpartij te ontbinden op het tijdstip waarop de wederpartij:
 1. in staat van faillissement wordt verklaard of een aanvraag tot zijn faillissement is gedaan;
 2. (voorlopige) surseance van betaling aanvraagt;
 3. door executoriale beslaglegging wordt getroffen;
 4. onder curatele of onder bewind wordt gesteld;
 5. anderszins de beschikkingsbevoegdheid of handelingsbekwaamheid met betrekking tot diens vermogen of delen ervan verliest.
 1. De wederpartij moet de curator of bewindvoerder altijd op de hoogte stellen van de (inhoud van de) overeenkomst en deze algemene voorwaarden.

Artikel 16: Overmacht

 1. Bij overmacht aan de zijde van de wederpartij of Top & Top, heeft Top & Top het recht de overeenkomst door een schriftelijke verklaring aan de wederpartij te ontbinden of de nakoming van haar verplichtingen jegens de wederpartij voor een redelijke termijn op te schorten zonder tot enige schadevergoeding gehouden te zijn.
 2. Onder overmacht aan de zijde van Top & Top wordt in het kader van deze algemene voorwaarden verstaan: een niet-toerekenbare tekortkoming van Top & Top, van de door haar ingeschakelde derden of toeleveranciers of overige zwaarwegende redenen aan de zijde van Top & Top.
 3. Als omstandigheden waarin sprake zal zijn van overmacht zullen onder meer worden verstaan: oorlog, oproer, mobilisatie, binnen- en buitenlandse onlusten, overheidsmaatregelen, stakingen binnen de organisatie van Top & Top en/of van de wederpartij of dreiging van deze e.d. omstan­digheden, verstoring van de ten tijde van het aangaan van de overeenkomst bestaande valutaverhoudingen, bedrijfsstoringen door brand, inbraak, sabotage, natuurverschijnselen e.d. evenals door weersomstandigheden, natuurverschijnselen, wegblokkades, ongeval e.d. ontstane transportmoeilijkheden en leveringsproblemen alsmede problemen in de levering of voorraad ontstaan door plantenziekten, extreme weersomstandigheden e.d.
 4. Indien de overmachtsituatie intreedt als de overeenkomst al ten dele is uitgevoerd, moet de wederpartij in ieder geval zijn verplichtingen jegens Top & Top tot aan dat moment nakomen.

Artikel 17: Annulering, opschorting

 1. Het bepaalde in dit artikel is niet van toepassing op ontbinding binnen de bedenktijd zoals bedoeld in artikel 4 van deze algemene voorwaarden.
 2. Indien de wederpartij de overeenkomst voorafgaand aan of tijdens de uitvoering daarvan wil annuleren, is hij aan Top & Top een door Top & Top nader te bepalen schadevergoeding verschuldigd. Deze schadevergoeding omvat alle door Top & Top gemaakte kosten en haar door de annulering geleden schade inclusief de gederfde winst. Top & Top heeft het recht de schadevergoeding te fixeren en – naar haar keuze en afhankelijk van de al verrichte leveringen – 20 tot 100% van de overeengekomen prijs bij de wederpartij in rekening te brengen.
 3. De wederpartij is tegenover derden aansprakelijk voor de gevolgen van de annulering en vrijwaart Top & Top voor hieruit voortvloeiende aanspraken van deze derden.
 4. Top & Top heeft het recht alle door de wederpartij betaalde bedragen te verrekenen met de door de wederpartij verschuldigde schadevergoeding.
 5. Bij opschorting van de uitvoering van de overeenkomst op verzoek van de wederpartij zijn alle op dat moment gemaakte kosten direct opeisbaar en mag Top & Top deze bij de wederpartij in rekening brengen. Top & Top mag bovendien alle gedurende de opschortingperiode te maken of gemaakte kosten bij de wederpartij in rekening brengen.
 6. Indien de uitvoering van de overeenkomst na de overeengekomen opschortingduur niet kan worden hervat, heeft Top & Top het recht de overeenkomst door een schriftelijke verklaring aan de wederpartij te ontbinden. Indien de uitvoering van de overeenkomst na de overeengekomen opschortingduur wordt hervat, moet de wederpartij eventuele uit deze hervatting voortvloeiende kosten van Top & Top vergoeden.

Artikel 18: Toepasselijk recht/bevoegde rechter

 1. Op de tussen Top & Top en de wederpartij gesloten overeenkomst is uitsluitend Nederlands recht van toepassing.
 2. De toepasselijkheid van het Weens Koopverdrag (CISG) is uitdrukkelijk uitgesloten.
 3. Eventuele geschillen zullen worden voorgelegd aan de bevoegde rechter in de plaats waar Top & Top is gevestigd, zij het dat Top & Top altijd het recht behoudt een geschil voor te leggen aan de bevoegde rechter in de plaats waar de wederpartij is gevestigd.
 4. De consument mag er altijd voor kiezen het geschil voor te leggen aan de wettelijk bevoegde rechter, mits hij deze keuze tijdig kenbaar maakt aan Top & Top. Met tijdig wordt hier bedoeld: binnen één maand nadat Top & Top schriftelijk aan de consument heeft meegedeeld het geschil te willen voorleggen aan de rechter van zijn vestigingsplaats.
 5. Indien de wederpartij gevestigd is buiten Nederland, heeft Top & Top het recht er voor te kiezen het geschil voor te leggen aan de bevoegde rechter in het land of de staat waar de wederpartij gevestigd is.

Datum: 22 november 2013